Obszary praktyki

Prawo cywilne

Świadczę wszechstronną pomoc prawną w sprawach cywilnych. Posiadam doświadczenie w prowadzeniu spraw sądowych dotyczących zarówno drobnych spraw życia codziennego jak i w skomplikowanych i długotrwałych procesach.

Na bieżąco monitoruję orzecznictwo sądów powszechnych i Sądu Najwyższego.

Prowadzę sprawy dotyczące prawa zobowiązań, w tym również związane z ochroną wierzycieli i dłużników. Przygotowuję i konsultuję umowy prawa cywilnego oraz prowadzę sprawy spadkowe.

Typowe sprawy w których biorę udział to:

 • zasiedzenie nieruchomości
 • uwłaszczenie nieruchomości
 • rozgraniczenie nieruchomości
 • ustanowienie służebności drogi koniecznej
 • ochronę prawa własności
 • ochronę naruszonego posiadania
 • dochodzenie odszkodowań za bezumowne korzystanie z nieruchomości
 • zniesienie współwłasności
 • roszczenia wynikające z umów

Spadki

Reprezentuję klientów w sprawach spadkowych:

 • stwierdzenie nabycia spadku
 • dział spadku
 • uzyskanie zachowku
 • unieważnienie testamentu

Prawo rodzinne

Z pełnym zaangażowaniem prowadzę sprawy o:

 • rozwód
 • separację
 • podział majątku
 • alimenty
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej
 • przyznanie, pozbawienie, ograniczenie, zawieszenie władzy rodzicielskiej
 • uregulowanie kontaktów rodziców lub dziadków z dziećmi i wnukami
 • dotyczące opieki i kurateli
 • ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa
 • ustalenie i zaprzeczenie macierzyństwa
 • uznanie dziecka i unieważnienie uznania dziecka

Prawo karne

Prowadzę z powodzeniem czynności związane z obroną na każdym etapie postępowania. Reprezentuję klientów zarówno w sprawach o przestępstwa jak i w sprawach o wykroczenia. Wykonywane przeze mnie usługi obejmują między innymi:

 •  występowanie w postępowaniu przygotowawczym i sądowym jako obrońca oskarżonego lub obwinionego, pełnomocnik pokrzywdzonego, pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego, pełnomocnik powoda cywilnego
 • sporządzenie wszelkich pism procesowych w tym inicjujących postępowanie zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa
 • sporządzanie środków odwoławczych takich jak zażalenia, apelacje i kasacje

Występuję również na etapie postępowania wykonawczego w następujących sprawach:

 • o wykonywanie kary w systemie dozoru elektronicznego
 • o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności
 • o warunkowe przedterminowe zwolnienie
 • o  przerwę w odbywaniu kary pozbawienia wolności
 • o wydanie wyroku łącznego
 • o ułaskawienie
 • w sprawach dotyczących ekstradycji i wydania Europejskiego Nakazu Aresztowania